Polityka Cookies i RODO

Ochrona Państwa danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest V-Lingua Edyta Buksak z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zwierzynieckiej 30/34. Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją usługi tłumaczenia.

1. Otrzymane od Państwa informacje stanowiące dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z realizacją usługi tłumaczenia podejmowanej na Państwa życzenie tj. sporządzania tłumaczeń poświadczonych i zwykłych w z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki. Będą one również używane w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. prowadzenie repertorium tłumacza przysięgłego).
2. Działania tłumacza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami, co spełnia wymogi art. 6 ust. 1 lit. a, b i f.
3. Szczegółowy zakres obowiązków tłumacza przysięgłego definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.
4. Okres przechowywania danych osobowych określony został w przepisach prawa podatkowego oraz w z Ustawie z dnia 16 października 2019 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania czynności przez tłumacza przysięgłego. Odmowa przekazania tych danych uniemożliwi tłumaczowi realizację umowy.
6. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile jest to przewidziane w przepisach Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.
7. Mogą Państwo również skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
8. Jeżeli będą mieli Państwo pytania lub wątpliwości związane z działaniami tłumacza, które dotyczyć będą Państwa danych osobowych, mogą je Państwo przesłać na adres mailowy kontakt@buksak.pl
9. Jeżeli będą mieli Państwo zastrzeżenia związane z działaniami tłumacza, które dotyczyć będą Państwa danych osobowych, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez V-Lingua jest firma V-Lingua Edyta Buksak, z siedzibą w Poznaniu 60-813, ul. Zwierzyniecka 30/34.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania V-Lingua, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się pod adresem mailowym: kontakt@buksak.pl.
3. Administrator danych osobowych firma V-Lingua Edyta Buksak przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) realizacji umów zawartych z kontrahentami
b) marketingowych
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z fimą V-Lingua, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest V-Lingua Edyta Buksak
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, dodanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.